Sjukdomsfrågor inför valet | Sverigedemokraterna Gotland

Sjukdomsfrågor inför valet

Sjukdomsfrågor inför valet

Svar till RCC angående utveckling av struktur inom cancervården från Sverigedemokraterna, Gotland.

Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta framtidens behov?

Vi i SD-Gotland finner att de flesta frågeställningar och synpunkter som viktiga. Vi framhåller speciellt kompetensförsörjningen som viktig, då brist på specialistkompetens, särskilt bland sjuksköterskor, bidrar till stängda avdelningar och även bidrar till långa väntetider. Sverigedemokraterna förordar ett statligt finansierat kompetenslyft, med full lön för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig.

Läkemedelstillgång, lika för alla är förstås viktigt för att alla ska få ska få en likvärdig vård. Speciellt viktigt är denna fråga såklart inom cancervården där forskningen framskrider snabbt med flertalet nya mediciner på marknaden. Vården ska vara god och ges på lika villkor enligt Sverigedemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik. Det är viktigt att den enskilde ska kunna lita på att få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett när eller var den behövs. Eftersom patienten befinner sig i ett kunskapsunderläge, och då sjukdom bidrar till att patienten blir ytterligare utsatt, är detta en synpunkt att särskilt framhålla.

Jämlik vård är viktigt, oavsett etnicitet, sexuell läggning och socioekonomiska förhållanden och ska inte påverka behandlingens kvalitet. Ej heller ska bostadsorten påverka vilken vård som erbjuds, vilket är särdeles viktigt för oss som bor på en ö, och ibland får erfara konsekvenser av detta.

Kontaktsköterska, skriftlig vårdplan samt snabb rehabilitering är också viktiga strukturer som behöver genomföras, likaväl som flexibel sjukskrivning för den cancersjuke.

Att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och förbättra patientens vårdkedja.

Ett snabbt omhändertagande genom standardiserat vårdförlopp är ovärderligt i denna allvarliga sjukdom, samt ett individuellt omhändertagande genom alla vårdkedjor.

Förebyggande

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2011) framgår det att genom sjukdomsförebyggande metoder kan 30 procent av cancersjukdomar förebyggas. En större satsning på hälsofrämjande arbete genom levnadsvanesamtal borde därför tillfogas primärvården, än den som sker idag och därigenom förebygga cancersjukdom.

Tidig upptäckt

För att upptäcka cancer tidigt bör screening vara tillbörlig. Prostatacancerscreening, bör tillföras vården för alla män över 40 år, och ska vara kostnadsfri, liksom mammografi. Screening bör tillföras högre upp i åldrarna än idag eftersom medellivsåldern ökar.

Vården ska vara individuell och alltid utgå från patientens bästa, därmed stödjer vi ett krav på statligt stöd för tydligt patientinvolvering och patientperspektiv och med en förbättring av kvalitetesregister.

Vi i Sverigedemokraterna stödjer er i RCC för ett fortsatt statligt uppdrag med fokus på att vara kunskapscentrum för en sammanhållen cancervård.

Med vänlig hälsning Sverigedemokraterna Gotland