SD Gotland vill stoppa försäljningen av Campus Gotland. | Sverigedemokraterna Gotland

SD Gotland vill stoppa försäljningen av Campus Gotland.

SD Gotland vill stoppa försäljningen av Campus Gotland.

Hur kan man sälja byggnader som ligger så nära hamnen i Visby till Uppsala? Det är ett tecken på att det inte står rätt till i regionens finanser.

Om man läser regionstyrelsens delårsrapport 2 2017 kan man läsa följande.

Bland verksamhetens intäkter är det vinster från försäljning av exploateringsfastigheter och riktade statsbidrag. Prognosen har förbättrats av flera skäl, både centralt och för nämnderna. Skatteintäkter och bidrag har ökat, försäljningar sker i stabil takt.

Vi i SD tolkar detta som att man säljer skattebetalarnas egendom för att bättra på regionens ekonomi. För att kunna finansiera alla så kallade investeringar (kryssningskaj, boende för asylinvandrare mm), så har regionen blivit tvungen att ta ett kortfristigt lån på 100 mnkr. Detta har ökat låneskulden till 666 mnkr. Trots det kortfristiga lånet har man ändå överskridit budgeten och har nu även en checkräkningskredit som behöver nyttjas under ca 20 dagar varje månad. Vidare kan man läsa följande i delårsrapporten.

En större fastighetsförsäljning på ca 180 mnkr planeras ske inom det närmaste halvåret och kommer att möjliggöra att det kortfristiga lånet kan lösas.

Detta stämmer väldigt bra in på försäljningen av Campus Gotland på 187 mnkr. I delårsrapporten står även följande.

Likviditeten har under perioden försämrats med 7,5 mnkr trots det kortfristiga lånet på 100 mnkr. Den omfattande investeringsverksamheten gör att även checkräkningskredit behöver nyttjas under ca 20 dagar varje månad. Fordringarna på migrationsverket uppgick vid periodens slut till ca 44 mnkr.

Man har alltså en fordran på 44 mnkr som migrationverket inte betalar ut, men detta verkar vara en fordran ifrån tidigare år. Läser man vidare i delårsrapporten finner man följande.

Region Gotland har en fordran på Migrationsverket på 62,7 miljoner kronor, varav 37,7 miljoner kronor avser 2017.

Man har en fordran på totalt ca 62,7 milj kr. Vi tycker inte att det är rimligt att man överskrider budgeten för investeringar i bland annat boende för anvisade flyktingar då staten inte står för sin del vad beträffar anvisningslagen.

Att sälja campus till Uppsala Akademiförvaltning gör att Region Gotland blir mer låst till Uppsala universitets utbildningsprogram. Regionen får det även svårt om det skulle bli en eventuell tvist i framtiden. Uppsala universitet erbjuder till exempel inga riktiga tekniker eller ingenjörsutbildningar, vilket det är stor efterfrågan på i dag. Dessutom är detta förutsättningen för att kunna locka hit tekniktjänstföretag och industriföretag. När vi nu har blivit tvungna att ta emot ca 530 flyktingar under en treårsperiod, skulle det väl vara bra om vi kunde erbjuda utbildning i något som efterfrågas på arbetsmarknaden.

 

Sverigedemokraterna Gotland.