Kulturarv och folklig kultur | Sverigedemokraterna Gotland

Kulturarv och folklig kultur

Kulturarv och folklig kultur

Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna. De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet ska vara generösa. Varje kommun ska ha en särskild kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och myndigheter ska kunna vända sig för att begära medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning. Sådana insatser ska också premieras, till exempel genom utmärkelser och stipendier. Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet. Kommunen ska dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil. Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser, framför allt för barn och familjer, samt allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik. Den kommunala musik- eller kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra kulturarvet, till exempel genom att erbjuda undervisning i folkmusik och gammeldans. I grundskolans gymnastik- och idrottsundervisning ska gammeldans premieras i de fall dans förekommer. Att med skattemedel främja kulturell verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna inte har något intresse av att se eller till och med tar avstånd ifrån, anser vi vara felaktigt. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Sverigedemokraterna anser därför att det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten i samhället, bör sänkas. Antidemokratiska och/eller våldsbejakande organisationer ska aldrig få kommunala bidrag. I den mån kommuner väljer att bidra till olika former av föreningsverksamhet ska de således ställa krav på respekt för grundläggande demokratiska idéer och värderingar.

På Gotland är det viktigt att i skolorna framhäva de gotländska sporterna som varpa, och andra Gutniska lekar för att föra vidare det gotländska kulturarvet, liksom Gutamålet. Viktigt är också att lära ut de svenska ringdanserna vid jul och midsommar liksom svensk folkdans.

Sverigedemokraternas förslag:

  • Kommunen ska ha en särskild kulturarvsfond.
  • Kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.
  • Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten.
  • Kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
  • Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas.
  • Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.
  • Kommunalt kulturstöd ska ej användas för att finansiera kultur eller kulturevenemang som underblåser eller romantiserar användandet av vandalism, droger eller våld.
  • Den kommunala musik- och kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet.
  • Det svenska språket ska i så stor utsträckning som möjligt användas i tal och skrift i kommunens kommunikationer. 
  • Kommunala bidrag enbart ska gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.