Familjepolitik | Sverigedemokraterna Gotland

Familjepolitik

Familjepolitik

VÅRDNADSBIDRAG

Sverigedemokraterna vill återinföra vårdnadsbidraget på Gotland. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till det så kallade vårdnadsbidraget, vilket kan beviljas för föräldrar med barn i åldern 1-3 år. För oss som ett familjevänligt parti är det en självklarhet att familjerna själva ska kunna välja att stanna hemma längre med sina barn. En stark orsak till vårt ställningstagande är även medvetandet om att olika småbarn utvecklas olika snabbt och därmed är redo för förskolan vid olika tidpunkter. Medan vissa redan vid 1 – 1,5 års ålder kan inskolas på förskolan utan problem, kan andra behöva längre tid innan detta bör ske. En förskoleplats kostar kommunerna mellan 80- och 140 000 kronor per barn och år. Det är därför rimligt att de föräldrar som väljer att ta hand om barnen på annat sätt kompenseras för detta. Vårdnadsbidraget är viktigt eftersom det förstärker valfriheten inom barnomsorgen. Vi är övertygade om att det är kopplat till de problem som vi ser finns, bland annat att många barn och unga mår psykiskt dåligt idag.

Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret är extra tungt vad gäller att säkerställa en trygg och harmonisk uppväxt för alla barn, var i landet de än bor, hur deras familjesituation än ser ut. Eftersom barn inte alltid kan göra sin röst hörd är det vi vuxna som får föra deras talan. Tyvärr har detta lett till att politiken alltför ofta präglas av just de vuxnas perspektiv. Det lilla barnets upplevelser, behov och önskemål hamnar lite utanför, i skuggan av debatten om kvoterad föräldraförsäkring och föräldraskapets inverkan på vuxnas vardag. Flickan som inte syns i den stora barngruppen och pojken som har ont i magen av en stressad familjesituation trängs undan och glöms bort. Det är för dessa, ja för alla Sveriges barn, vi har arbetat fram Barnprogrammet.

Föräldraledighet – Rätt till tid med föräldrarna

Efter månader av väntan ska föräldrarnas alla förberedelser testas då barnet för första gången kommer hem efter tiden på BB. Nu börjar en ny sorts vardag, för alla inblandade. Sverigedemokraterna menar att ett stort mått av valfrihet och självbestämmande är en grundförutsättning för såväl barnets som föräldrarnas välmående. Varje familj är unik och ingen vet bättre än föräldrarna vilka behov och önskemål familjen har. Därför är det rent skadligt att politiker kommer med pekpinnar rörande familjens vardagsliv och till exempel har synpunkter på vem som ska vara hemma med barnet och hur länge. Vi är övertygade om att det är föräldrarna som vet vad som är bäst för deras barn, varför utgångspunkten i vår politik är att möjliggöra så mycket frihet som möjligt.

Nej till ytterligare ”pappamånader”

Sverigedemokraterna säger bestämt nej till fler ”pappamånader”. Till och från kommer förslag om att öka styrningen av föräldraförsäkringsuttaget genom att införa fler så kallade pappamånader. Detta är egentligen ett missvisande begrepp eftersom såväl mamman som pappan tillskrivs ett antal reserverade dagar. Vad som åsyftas är dock att föräldrars möjlighet att överföra dagar sinsemellan inskränks. Sverigedemokraterna anser att detta är ett allvarligt ingrepp i familjers privatliv. Frihet att själva kunna planera familjens vardag är en viktig förutsättning för att kunna forma en harmonisk tillvaro. Detta gynnar föräldrarna, och inte minst barnen, eftersom familjen själv känner sina förutsättningar och preferenser

bättre än någon annan. Utöver att allvarligt inskränka valfriheten och omyndigförklara familjer avseende deras förmåga att avgöra vad som passar dem bäst innebär detta också att familjer i vissa fall tvingas skola in sina barn i förskolan betydligt tidigare än de önskat och är redo för. Bland annat kan det vara svårt för både egenföretagare och studenter att nyttja de dagar de inte kan föra över till sin partner. I andra fall drabbas de familjer där föräldrarna har en stor inkomstskillnad. De ekonomiska konsekvenserna blir helt enkelt för stora. Sverigedemokraterna vill också poängtera att den tid föräldrar spenderar med sina barn inte är begränsad till ordinarie arbetstid. När ökad styrning av föräldraförsäkringen motiveras med att bägge föräldrar bör vara lika närvarande under barnens uppväxt görs helt enkelt en felaktig koppling. Den enda faktiska effekt som reserverade dagar ger är att familjer fråntas möjligheten att lägga sitt livspussel så som passar dem bäst, med potentiellt resultat att barnet snarare förlorar tid med föräldrar än vinner den.

Avkvotera föräldraledigheten

Sverigedemokraterna vill helt avkvotera föräldraförsäkringen och återge makten till familjerna. Av samma orsaker som vi säger nej till ytterligare reserverade dagar, vill vi även avkvotera föräldraförsäkringen i sin helhet. Vi tycker att det ska vara upp till de enskilda föräldrarna att forma den tillvaro som passar dem bäst.

Utökad rätt till deltid

Sverigedemokraterna föreslår att utöka den lagstadgade deltidsrätten till 50%

istället för 75%. Idag finns möjligheten att arbeta deltid under barnets första 8 år. Arbetstiden kan sänkas till 75% under denna tid och syftet är att föräldern ges större möjlighet att vara delaktig i sitt barns utveckling och uppväxt. Sverigedemokraterna anser att denna möjlighet är viktig, ur både föräldrarnas och barnets perspektiv. Barn går igenom olika faser i sin utveckling och sina möten med omvärlden. För vissa barn går t.ex. inskolningen på förskolan mycket bra och snabbt, medan det för andra barn kan behövas extra stöd. Sverigedemokraterna inser betydelsen av att barn i största möjliga mån får utvecklas i sitt eget tempo och vill därför öka möjligheten för föräldrar att arbeta deltid under barnets första 8 år för de som anser sig ha detta behov.

Minska barngruppers storlek

Sverigedemokraterna vill återställa skolverkets rekommendation om max 15

elever per grupp samt satsa på fler förskolelärare. En mycket viktig del i en fungerande förskola är att antalet barn per grupp inte överstiger vad som är möjligt att garantera god omsorg för. 2013 tog skolverket bort sin rekommendation om max 15 barn per förskolegrupp. Detta anser vi vara oansvarigt då barngrupperna redan då ökade i storlek.

När rekommendationen togs bort blev det på ett helt annat sätt legitimt för förskolor att öka gruppernas storlekar. En annan orsak till att barngrupperna ökar är bristen på förskolelärare. Positivt i den aspekten är att intresset att utbilda sig till förskolelärare de senaste åren har ökat. Problematiken anser vi vara dubbelriktad. Dels vilken kvalité vi vill erbjuda barnen, men också vilka arbetsvillkor som ska råda för de anställda. Fackförbundet kommunal driver frågan om att återinföra rekommendationen om max 15 barn i storgrupper då detta enligt dem är en viktig del i att garantera kvalitén. Vi delar denna inställning. Om ett barn har stått i kö till barnomsorg och ej erhåller plats inom en radie av en mils avstånd, ska barnet behålla sin köplats, även om alternativ erbjuds på annat daghem längre bort.

 

Sverigedemokraterna Gotland