Angående Klintehamn och SMA | Sverigedemokraterna Gotland

Angående Klintehamn och SMA

Sverigedemokraterna Gotland ställer sig inte bakom Eva Nypelius beslut, och ställer sig frågande till handhavandet av det uteblivna överklagandet. Sverigedemokraterna Gotland hade helst sett tydligare åtgärder inför de problempunkter som Klintehamn ställs inför, och således önskat lämna in en såkallad blank överklagan för möjlighet att åter gå igenom nämnd problematik och de av SMA föreslagna åtgärderna. Varken Sverigedemokraterna eller andra oppositionspartier blev tillfrågade gällande ett möjligt överklagande och det är anmärkningsvärt att Eva Nypelius ansåg sig ha rätt att på eget bevåg avgöra frågan.

Gällande Den utökade kalkbrytning finns flertalet punkter som enligt Sverigedemokraterna Gotland inte är tillfredställande utrett. En av dessa är självklart Klintehamn 2030 vilket Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde kunde påverka förutsättningar för genomförandet om SMA fick ett ökat brytningstillstånd (finns att läsa i kallelsen för regionstyrelsen 12/6 2019). Sverigedemokraterna Gotland anser att det är ett skäl nog att överklaga då utveckling av Klintehamn är en viktig del för framtidens Gotland. Det är viktigt att ha i åtanke att kalkbrytningen inte blir ett temporärt inslag i vardagen för dagens Klintebor utan något som kommer pågå minst 30 år framöver med den tänkta mängd som SMA avser bryta.

Utöver Klintehamn 2030 finns även flertalet frågetecken som Sverigedemokraterna Gotland anser vara viktigt att ha lösningar på innan/om SMA släpps igenom. Trafiksäkerhet är en av frågorna då de beräknade 204 dagliga tur/retur transporterna onekligen kommer drabba samhället i form av buller, damm och ökad belastning på miljön. Klimatpåverkan som onekligen blir en följd av beslutet är inte heller något som ingick i den godkända täktansökan.

Mark och miljödomstolen godkände SMA:s ansökan om utökad brytning förutsatt att en undersökning delvis bekostad av SMA på upp till 110 miljoner görs och godkänns av länsstyrelsen innan utökning får ske. SMA har nu valt att överklaga detta vilket enligt Sverigedemokraterna Gotland är helt absurt. Säkerhet och levnadsstandard för de boende skall alltid komma först.

Det är även av vikt att notera att Klintehamns hamn inte i nuläget tar emot den mängd last som SMA vill transportera. SMA har uppgett att de kommer att söka ett utökat hamntillstånd, om detta nu inte går igenom är frågan var transporterna istället skall ta vägen.

I ett läge där Gotland arbetar hårt för att säkra vattentillgången ställer sig även där Sverigedemokraterna Gotland emot Nypelius agerande. Vattentäkter och privata brunnar ska inte drabbas av brytningen och likväl anser vi att en plan för hur eventuella skador skall åtgärdas behövs.

Mvh Sverigedemokraterna Gotland.