Flyktingar och ensamkommande på Gotland | Sverigedemokraterna Gotland

Flyktingar och ensamkommande på Gotland

Flyktingar och ensamkommande på Gotland

Vi Sverigedemokrater anser att varje människa i vårt land skall känna sig behövd. Detta oavsett härkomst eller etnicitet. Det ligger i människans natur att sträva efter att bli en del av det samhälle vi lever i. Att tjäna genom arbete är varje människas möjlighet till att kunna försörja sig själv och sin familj, vilket skapar trygghet, samt visar vägen till att bli respekterad av sina medmänniskor.

Det är inte humant att bedriva en så kravlös flyktingpolitik som vi har sett de senaste åren. Det är inte rättvist mot vare sig de nyanlända eller våra medborgare. Det eviga kravlösa daltande med bidrag, konstgjorda jobb och gratis boende är ingenting som gör att en människa känner sig behövd och respekterad.

Vi måste se till att det finns tillräckligt med sysselsättning så att vi omedelbart kan erbjuda våra nyanlända arbete. Har vi inga jobb så bör vi heller inte ta emot nyanlända. Utan sysselsättning, försvåras möjligheten för arbetsföra nyanlända att bli en del av samhället. Dessa människor får heller inte möjligheten till att umgås med andra medborgare i en vardagsmiljö, för att snabbare kunna lära sig språket och våra grundläggande värderingar.

Vi måste ställa högre krav på våra nyanlända. De måste lära sig svenska, bli införstådda med att vi har ett demokratiskt fritt samhälle där kvinnor och män är jämställda. Höga krav bör ställas på att varje individ måste acceptera våra lagar och regler. Det bör klargöras vad svensk religionsfrihet innebär. Det är varje individs rätt att ha vilken tro man vill, men får bara bedrivas på ett sådant sätt att det inte strider mot svensk lag. I Sverige har vi jämställdhet mellan kvinnor och män. En kvinna har rätt att själv få välja vem hon vill gifta sig med. Ingen man har rätt att bestämma över en kvinnas klädsel o.s.v.

Vi Sverigedemokrater tror inte att det är antalet flyktingar och ensamkommande i sig som hotar vår välfärd och trygghet. Det är ökningen av antalet individer som inte har möjligheten, förmågan eller viljan till att assimilera sig och bli en del av vårt svenska samhälle. Vissa vänsterradikala individer med en annorlunda syn på verkligheten, tror att Sverige är en outtömlig resurs, samt saknar förståelse för att man bör göra sin plikt innan man kräver sin rätt. Det är oftast dessa individer som propagerar för alla människors lika värde och att vi skall bli ett mångkulturellt Sverige där alla kan leva på bidrag. Dessa individer uppträder oftast aggressivt och kallar medborgare som inte delar deras åsikter för rasister. Vi Sverigedemokrater anser att just detta är det största hotet mot vår demokrati. Oliktänkande människor blir kvästa genom åsiktsdiskriminering och förtal.

Det är inte flyktingarnas fel att vi idag ser ett mer segregerat Sverige med förhöjd kriminalitet i utanförskapsområden med parallellsamhällen. Det är helt och hållet våra politikers fel. Tyvärr ser det inte bättre ut vad beträffar Gotland. Genom att regeringen kan tillämpa anvisningslagen kan vi inte själva bestämma hur många flyktingar vi är kapabla att ta hand om. Vi har redan problem med bostadsbrist och hög arbetslöshet bland våra ungdomar. Om vi blir påtvingade att ta emot fler flyktingar som inte kommer i arbete och som får leva på bidrag, är sannolikheten stor att det leder till utanförskap, ökad kriminalitet och höjd skatt för regionen. Regeringen har sänkt migrationsbudgeten med över 20 miljarder enligt deras budgetproposition för 2018. De räknar kallt med att skattebetalarna får stå för integrationskostnaderna genom anvisningslagen och Robin Hood-skatten.

Sverigedemokraterna Gotland.